Examenul de absolvire 2017

Comments Off

Extras din ORDIN Nr. 5005/ 2 decembrie 2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal

 

Metodologia cuprinde normele de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal.

La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții care au finalizat studiile în anul în care se susține examenul de certificare, precum și absolvenții din promoțiile anterioare.

Înscrierea candidaților care au finalizat cursurile învățământului postliceal particular sau a învățământului postliceal de stat finanțat de solicitanți, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învățământ care a asigurat școlarizarea, este condiționată de achitarea unei taxe.
Taxa de examen se stabilește la nivelul centrului de examen, de fiecare unitate de învățământ care organizează examenul de certificare. La stabilirea cuantumului taxei se iau în considerare toate cheltuielile de examen per candidat.
Graficul examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal se aprobă, în fiecare an școlar, prin ordin al ministrului educației naționale.

Prin Ordinul Nr. 5.078/ 31.08.2016 se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal .

Pentru absolventii AMG, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale sesiunea august, este:
– Înscrierea candidaţilor: 7 – 11 august 2017;
– Desfăşurarea probei practice: 16 – 17 august 2017;
– Desfăşurarea probei scrise: 18 august 2017;
– Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 21 august 2017;
– Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 21 august 2017;
– Susţinerea proiectului: 22 – 23 august 2017;
– Afişarea rezultatelor finale: 24 august 2017.

În urma susținerii și promovării examenului de certificare absolvenții primesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.

Inscrierea candidaților

Art. 18. (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificării profesionale, profesorii diriginți ai claselor terminale întocmesc tabele cu elevii absolvenți, care cuprind următoarele date:

 • numele și prenumele elevilor
 • anul de studiu şi clasa
 • calificarea profesională în care s-au pregătit
 • semnăturile elevilor
 • semnătura diriginte

5) Înscrierea candidaților se face pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1) și a următoarelor documente:

 1. Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului)
 2. Certificat de naştere, în copie, certificat „conform cu originalul”
 3. Certificat de căsătorie, copie, dacă este cazul
 4. Actul de identitate- copie, certificată conform cu originalul
 5. Foaie matricolă, in original, eliberată de unitatea de învățământ absolvită și o copie a acesteia , certificată ca fiind conformă cu originalul, care se păstrează la dosarul de inscriere
 6. Declarație pe răspunderea candidatului că a luat la cunostință și va respecta normele de protectia muncii si pe cele igienico-sanitare, pe durata desfasurarii probelor de examen
 7. Chitanţa pentru plata taxei de examen, in valoare de 180 lei.

Conținutul examenului de certificare
Art. 22. Examenul de certificare a absolvenților învățământului postliceal constă în:
– probă practică
– probă scrisă
– realizarea și susținerea unui proiect.

Proba practică
Art. 23.
(1) Proba practică are drept scop confirmarea, în condiții de examen, a dobândirii unor competențe din cadrul unor unități de competență considerate esențiale și specifice pentru calificarea respectivă.
(2) Fiecare probă practică presupune realizarea unor activități cu durata de 3 – 6 ore, desfășurate în condiții cât mai apropiate de cele de muncă de la angajatori.
Pentru calificarea profesională asistent medical generalist, proba practică are o durată de 6 ore și se desfășoară în spital, instituții de sănătate sau în serviciile de asistență primară.
(7) Rezultatul probei practice se apreciază cu note de la 10 la 1, se afișează în ziua susținerii probei și nu poate fi contestat.
(8) Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (șase). Promovarea probei practice dă dreptul candidaților să susțină proba scrisă, conform graficului.
Proba scrisă
Art. 24.
(1) Proba scrisă începe la ora 9, durează 3 ore și se desfășoară înainte de prezentarea și susținerea proiectului
(8) Nota minimă de promovare a probei scrise este 5 (cinci).

Proiectul
Art. 37.(1) Prin executarea de către candidat a unui proiect pe durata ultimului semestru de studiu și susținerea lui în condiții de examen sunt vizate competențe specifice calificării, conform standardului de pregătire profesională.
Redactare
Redactarea părții scrise a proiectului implică tehnoredactarea conținutului cu respectarea următoarei structuri:
(a) Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unității de învățământ, ale candidatului, ale îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesională, conform Registrului naţional al calificărilor sau Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar în vigoare;
(b) Cuprinsul;
(c) Argumentul care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe care le abordează, în relație directă cu utilitatea pentru calificarea profesionala respectivă;
(d) Conținutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul și obiectivele proiectului, problemele practice soluționate, perspectiva personală a candidatului în abordarea temei, precum și utilitatea practic-aplicativă a soluțiilor găsite de către candidat;
(e) Bibliografia;
(f) Anexele: desene, schițe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator, descrierea experimentelor, fisele de observație, prezentarea și analiza unor secvențe din procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de proiectare, documentația tehnică întocmită etc
Proiectul este notat cu note de la 10 la 1.
Nota minima este 6 (sase).
Rezultatul susținerii proiectului se afișează în ziua susținerii probei și nu poate fi contestat.

Art. 49. (1) Media generală la examenul de certificare pentru candidații din învățământul postliceal este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire a notelor obținute la proba practică, proba scrisă și susținerea proiectului. Nu se calculează media generală pentru candidații care nu au promovat una sau mai multe probe de examen. Sunt declarați „admis” candidații care au obținut cel puțin media generală 6 (șase).

(2) Candidații care nu îndeplinesc condițiile de la alin. (1) sunt declarați „respins” sau, după caz, „neprezentat” sau „eliminat din examen”.

Art. 50. (1) După încheierea tuturor probelor și a corectării lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale.

(2) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare se întocmesc și se afișează liste nominale care cuprind: numele și prenumele candidaților, notele obținute la fiecare probă, media generală și rezultatul final, respectiv „admis”, „respins”, „neprezentat”, „eliminat din examen”.

Dispoziții finale
Art. 56. Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții sau rudele acestora este cu desăvârsire interzisă. Încălcarea acestei dispoziții atrage sancționarea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.